Oznam !!! 

 • Vážení rodičia, prosím potvrďte v záložke IŽK COVID-19,  cez +  ,,Záujem o domáce samotestovanie" áno-nie.
 • Je to potrebné pre získanie ďalšej sady 25 ks antigénových testov. 
 • Každé použitie Ag testu nezabudnite odkliknúť na IŽK COVID-19 ,,Domáci Ag test - vykonanie".

Ďakujem. RŠ


 • ❗Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste škole oznámili bezodkladne všetky nové informácie  o  žiakovi ako je zmena trvalého pobytu, telefónny kontakt zákonných zástupcov, zmenu poisťovne, alebo pediatra. 
 • ❗Škole je potrebné predložiť aj potvrdenie o hmotnej núdzi,ak ho zákonný zástupca doteraz nepredložil z pracoviska ÚPSVaR.
 • ❗Ak ste dieťa v septembri prihlásili do ŠKD a od januára 2022 nebude navštevovať ŠKD, je potrebné ho písomne odhlásiť.
 • ❗Zároveň Vás žiadam o prevzatie antigénových testov,ak ste si ich ešte neprevzali.Kontaktujte, prosím, triednych učiteľov.

Ďakujeme za pochopenie. RŠ 


Vážení rodičia, milí žiaci,

od 10.01.2022 (pondelok) pokračuje riadne prezenčné vyučovanie. Od tohto termínu sa zároveň budeme opäť riadiť, na pokyn MŠ VVaŠ SR  ,,Školským semaforom". Všetci stravníci budú prihlásení na školské stravovanie. Odhlásenie žiaka zo stravovania potvrdí zákonný zástupca individuálne telefonicky alebo sms správou u ved. ŠJ najneskôr do 8,00 hod.

Domáce samotestovanie antigénovým testom odporúčame podľa usmernenia MŠVVaŠ SR realizovať pred nástupom do školy a následne pravidelne 2x týždenne. Realizovanie AG testu musí zákonný zástupca oznámiť škole prostredníctvom IŽK– oznámenie o použití testu,alebo písomne. 

Pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca je povinný vypísať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ prostredníctvom IŽK alebo písomne.

V súlade s vyhláškou ÚVZ SR sú žiaci naďalej povinní nosiť rúško vo všetkých priestoroch interiéru školy, aj počas vyučovacieho procesu. Od pondelka funguje aj ŠKD.

Tešíme sa na žiakov a želáme úspešný rok 2022!

S pozdravom PaedDr.František Ňaršanský, riaditeľ školy 


ROZHODNUTIE MINISTRA

ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021-2022

 


Potvrdenie o vykonaní Ag testu- návod

 • prihláste sa do Školy na webe ako rodič,
 • kliknite na hlavné menu vpravo hore a zvoľte položku "COVID-19" (príloha 1),
 • kliknite na tlačidlo + ktorým sa pridávajú vyhlásenia (príloha 2),
 • z druhov vyhlásení vyberte "Domáci Ag test" (príloha 3).

Vitajte na stránkach našej školy

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.

Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva.

Výchovno – vzdelávací proces riadi plne kvalifikovaný učiteľský zbor. Učitelia vytvárajú atmosféru dôvery a dôveryhodnosti a tým aj vhodné podmienky na učenie. Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu je komplexnosť školy a jej poloha , kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov , dobré vybavenie počítačových učební , záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom jazyku. Škola sa zapája do projektov IKT na zlepšenie vybavenia počítačovej učebne, jazykového laboratória, a do projektov na zlepšenie gramotnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kritériom pre nás je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. Škola v plnej miere akceptuje nový školský zákon na rok 2008/2009. V ročníkoch 1 – 6 sa sústredime na rozvoj IKT, v 3 – 9 ročníku na rozvoj jazykových vedomostí a zručností v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku , v 4 – 9 ročníku budeme podporovať školské športové stredisko vo volejbale dievčat a nohejbale chlapcov.

Vážení rodičia!

V zmysle zákona o e-Governmente  č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané riaditeľom školy, alebo štatutárom školy, na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky www.slovensko.sk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený  použitím mandátneho certifikátu  s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

Nemáte aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk?

 V prípade, ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého  súčasťou bude "Doložka o autorizácii" k elektronizácii úradného dokumentu. Dokument nebude podpísaný klasickým podpisom ani pečiatkou.

Ďakujeme za pochopenie.
S úctou PaedDr.František ŇARŠANSKÝ , riaditeľ školy 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
443331

KTO JE ONLINE

Práve tu je 116 návštevníkov a žiadni členovia on-line